top of page

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Tűz és Munkavédelmi feladatokra vonatkozóan

 A TTC-GROUP szakmai tagja, az Auras Fireprotection Kft és az ECC srl.  a Megrendelő érdekében vállalt tevékenységet és feladatokat legjobb tudása szerint, szakmai kompetenciával, a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően fog végezni. 

Ennek során a következő kötelezettségeket vállalja

 

 

 

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.    Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik.
Egyrészről Auras Kft. ill. ECC srl. mint nagykereskedő (továbbiakban Szolgáltató), másrészről a számlaképes vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és/vagy jogi személy (továbbiakban  Ügyfél).
A rendelés leadásával az itt olvasható feltételeket a Ügyfél elfogadja. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén ill. minden másik országban nyújtott minden olyan tevékenységre, amelyek a TTC-Group szakmai tag keresztül a Munkavédelmi vagy Tűzvédelmi területen történnek.

 

2.  Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi és szolgáltatási ügyletre, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre.

 

II.  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A szerződés létrejötte

3.  A jelen ÁSZF szerinti szerződéskötés egy írásos megrendeléssel és/vagy egy írásos visszaigazolással (akár elektronikus úton), történik. Raktáráruházban vásárolt cikk esetén egy számla vagy szállítólevél pótolhatja az írásos visszaigazolást.   Hangfelvételek pótolhatnak egy írásos rendelést.

4. A Felek között létrejött ú.n. szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződések a fent leírt dokumentációval rögzítésre kerülnek és a TTC-Group archiválási szabályoknak megfelelően lesznek a későbbiekben is elérhetőek. (lsd. is az adatvédelmi szabályzatunkat)

5.       A Vevő az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó képekben és/vagy leírásban találja meg. A megrendelés rögzítésével a Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja.

6.      A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb adatok pontatlan vagy helytelen kitöltéséért, valamint a hibás adatokért semminemű felelősség nem terheli.

7.      A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha alvállalkozó vagy beszállító kesés miatt a teljesítési időpont csúszik. A Szolgáltató ilyenkor felelős azért, hogy az ügyfél időben írásban ill. visszakövethető formában legyen tájékoztatva a várható késésről. Tájékoztatáskor az ügyfélnek van lehetőség, a megrendelés lemondásról a szolgáltatóval egyeztetni. (lemondásról ki van zárva ilyen termék ami ügyféli rendelésre gyártott vagy csak az ügyfélnek rendelt cikk)

 

A fizetés módja és az áruátvétel/kiszállítás feltételei

8.      A vételár kiegyenlítése (fizetés) történhet banki átutalás, kp vagy utánvétel fizetési móddal, amely során az Ügyfél a vételárat és a kiszállítás költségét (posta vagy futárszolgálat, ha ez írásban volt egyeztetve) az ajánlat/szerződésnek megfelelően is köteles megfizetni. Az árucikkre ill. szolgáltatásokra vonatkozó vételár az ajánlatokban vagy az ügyfélnek átadott árlistában bruttóban értendő.

 Kedvezmények

9.      Esetleges kedvezmények vagy akciók csak addig érvényesek és csak annak az ügyfélkörnek, amik a hirdetésekben találhatóak. Valamilyen kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható össze, egyedileg kialakított árakra nem vonatkozik!

 Átvétel

 

10.   Az átvételi hely termékrendelés esetén mindig a TTC-GROUP tag raktárhelység. Az egyeztetett áru szállítását szállítmányozó cég igénybevételével teljesíti, ami saját ÁSZF szerint vállalja felelősségét. Kivétel, ha a TTC-Group saját kocsival kiszállítja az árut, akkor a lerakáskor történik az (jogi) átvétel.

Fizetés 

 

11.   A fizetést a Szolgáltató számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. Számlareklamáció a számla fizetési határidejének lejárata előtt 5 munkanappal lehetséges. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az Európai irányelvek alapján a szállító tulajdonában marad. A nem fizetett árú továbbértékesítés esetén az Ügyfél kvázi szolgáltató helyett értékesíti az árút mivel még nem szerzett benne tulajdoni jogot.

A Megrendelő minden fizetési késedelme esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közötti minden kedvezmény, bónusz, stb. valamennyi jövőbeni szállítás vonatkozásában általában érvényét veszti.

A fizetési késedelem az esedékesség napját követő naptól számított, a törvényes késedelmi alapkamat kétszeresét vagy akár a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget meg kell fizetni. A számlázott összegről és a többlettköltségekről, az Auras Fireprotection Kft. a második felszólításban fog tájékoztatást adni. Haladéktalanul, de legkésőbb a felszólítás kiállításától számított 10 (tíz) napon belül kell kifizetni.

Nem fizetés esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató valamennyi jogos követelésének érvényesítésével kapcsolatos költséget- beleértve az inkasszó, akkreditív, váltó, bankgarancia, kintlévőség kezelő cég, eljáró jogi képviselő költségeit stb, - is viselni.

 

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

·        Feladatai ellátásához Szolgáltató biztosítja a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, adminisztrációs (szállítólevél, CRM, számla, műszaki cikk adatlapjait és kérelem alapján CE-tanúsítványok, szükség szerint is teljesítési bizonyítványok),  jogszabály-figyelési és szabványügyi feltételeket;

·        Szolgáltatás esetén a  szemlékről, ellenőrzésekről jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, készít a Szolgáltató a Megrendelő részére. A dokumentumból egy példányt elektronikus vagy nyomtatott formában az Ügyfél részére átad. Hiányosságok esetén a Szolgáltató közreműködik azok megoldásában;

·         A Szolgáltató meghatározza - a jogszabályok alapján - a szakfeladatokhoz tartozó iratok, dokumentumok és nyilvántartások körét és rendszerét;

·        Oktatását megtartása esetén a Szolgáltató az oktatásához tematikát készít, felkérés esetén az új belépő munkavállalók oktatásában közreműködik, valamint az oktatási tematikákban foglaltak megismeréséről írásban nyilatkoztatja az Ügyfelét

·        Szakirányú feladataival kapcsolatban felkérés esetén képviseli a Megrendelőt tárgyalásokon,, terv-bírálatokon és egyéb, a tevékenységet érintő kérdések megvitatásánál.

·        Beruházások esetén külön térítés ellenében igény esetén szakértőt vagy tervezőt biztosít, aki a terv-bírálatokon és az engedélyeztetési ill. átadási tárgyalásokon részt vesz, továbbá a Megrendelő igénye esetén a tűz-, és munkavédelmi szakirányú tevékenységéhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátására szakképzett személy bevonásáról gondoskodik;

·        Az Ügyfél kötelezettsége, hogy Szolgáltató részére a feladatok elvégzéséhez szükséges dokumentumokat átadja, ill. azokba a betekintést biztosítja.

·        Szolgáltató kijelenti, hogy a feladatok ellátása során tudomására jutott információkat, üzleti titkokat megőrzi, azokat harmadik fél részére át nem adja, ha az ügyfél nem jóváhagyta ezt külön. (adatvédelmi szabályozások a privacy policyben olvashatóak)

 

 

IV.  A szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

 

12.   Az Ügyfél az átvétel során köteles a megvizsgálni az árucikk csomagolását. Amennyiben azt észleli, hogy a csomagolás sérült, az esetben vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot. Az ún. „reklamációs jog” érvényesítése kizárólag e jegyzőkönyv alapján történhet.   (kivétel: a nem látható hiba)

 

13.    Az át nem vett vagy reklamációként visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli,  az újbóli kiszállításra kizárólag a vételár és a szállítási díj előre utalását követően történik (ameddig nem tisztázott a reklamációs oka). Abban az esetben, ha az Ügyfél a megrendelt áru átvételét akár a Szolgáltató akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét meghiúsulási kötbérként leszámlázza és jogosult a vételár összegével azonos mértékű meghiúsulási kötbér maradéktalan követelésére.

·        A Szolgáltató kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél a megrendelt csomagot sorozatosan nem veszi át, abban az esetben az (elektronikus) vásárláshoz kapcsolódó megrendelési jogosultságát korlátozza, illetve további megrendelését visszautasítja.

·         Ha nem más írásos megállapodás érvényes, a Szolgáltató írásos rendelések esetén kiszállásra számlázhat  90 HUF /km + ÁFA. (személyes kiszállás)

  

A jótállási, szavatossági és garancia igények érvényesítése

 

14.   A jótállási és a szavatossági igények (a továbbiakban: igény) érvényesítése a Polgári törvénykönyv, továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt rendelkezések szerint jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történhet azzal, hogy az Ügyfél által kezdeményezett igény érvényesítése minden esetben az Ügyfél és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között zajlik, melyben a Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

 

15.   A Szolgáltató kiköti magának azt a jogot, hogy a megvásárolt árucikkel kapcsolatos Ügyfél által jelzett hibát szakszervizzel kivizsgáltatja, és abban az esetben, ha a hiba nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költséget az Ügyfélre terheli.

 

16.   Az egyes árucikkekre és szolgáltatásokra vonatkozó garanciával kapcsolatban a Szolgáltató kereskedelmi partnerének vagy beszállítók, ill. a gyártásért felelős fél a szabályai irányadóak.

 

Az elállás joga, módja, következményei (csak árúcikkekre vonatkozik)

 

17.   Amennyiben az Ügyfél az árucikk házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet szerint az árucikk átvételét követő 8 munkanapon belül, indokolás nélkül megteheti (a továbbiakban: elállási jog). Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árucikket átvette. Kivétel csak és kizárólagos az ügyfélnek rendelt vagy gyártott cikkek.  (lsd 20.)


18.   Az elállási jog gyakorlása során az árucikket az eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, illetve a kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és felbontatlan csomagolású árucikk visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. A Szolgáltató az árucikk vételárát abban az esetben sem téríti vissza, ha az árucikk az Ügyfél használata miatt nem eredeti állapotban (pl. kopott, hordott, stb.) került vissza hozzá.

Az elállási jog gyakorlása során az árucikk visszajuttatásáról Ügyfél gondoskodik, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

 

19.   Visszavétel esetén a szolgáltató jogosult kezelési díjat felszámolni, ami a tényleges visszavételi költségeket fedezi, de maximum 20% a visszavett árú értékekből.

 

20.   A Szolgáltató utánvételes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

 

21.   Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

·        olyan árucikk értékesítése esetében, amelynek ára a pénzpiaci értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ

·        olyan árucikk értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Ahhoz tartozik is az Ügyfélnek külön rendelt árucikkek, amit más Ügyfélnek nem lehet a visszaadás után eladni. (pld. Sprinklerek) Ilyen rendelés esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfelet erről írásban kell tájékoztatni. 

·        Szolgáltatás kivitelezés esetén

 

 

A felelősség korlátozása

 

22.   Az Eladó semmilyen módon nem felelős az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat elveszéséért, Internet hálózatban bekövetkező bármely működési hiba, meghibásodás a vételi eszközökben, bármely szoftver nem megfelelő működése, bármely programhiba technikai hiba bekövetkezéséért.

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

23.    A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos felügyeleti szerv a Budapesti és Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; Telefon: +36-1-318-2681.)

 

24.   Jelen ÁSZF tekintetében a Magyar Köztársaság kizárólagos joghatósággal rendelkezik, tartalmára vonatkozóan pedig a magyar jog rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni

 

25.   Felek jelen ÁSZF-ből fakadó jogviták rendezésére – a pertárgy értéktől függően - a Szolgáltató székhelye szerint illetékes helyi bíróság hatáskörét és illetékességét kötik ki.

 

26.   Jelen ÁSZF-ben - nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az infromációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak. 

 

Bp. 2023.03.01.       Auras Fireprotection Kft. igazgatóság

bottom of page